Tải liệu giảng dạy môn Hoạt động trải nghiệm 4

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 của các bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Các tài liệu gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 4 KẾT NỐI TRI THỨC

Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm 4 kết nối tri thức

Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 4 kết nối tri thức
Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 kết nối tri thức đủ cả năm

Đề thi hoạt động trải nghiệm 4 kết nối tri thức

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 4 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 2
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 2

Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 1 đủ cả năm
Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 2 đủ cả năm
Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 2

Đề thi hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 1
Đề thi hoạt động trải nghiệm 4 chân trời sáng tạo bản 2

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 4 CÁNH DIỀU

Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 cánh diều
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm 4 cánh diều

Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 4 cánh diều
Giáo án hoạt động trải nghiệm 4 cánh diều đủ cả năm

Đề thi hoạt động trải nghiệm 4 cánh diều

Chat hỗ trợ
Chat ngay