Tài liệu giảng dạy lịch sử và địa lí 4

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn lịch sử và địa lí lớp 4 của các bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Các tài liệu gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật.

Giáo án Lịch sử và địa lí 4 mới có đủ kết nối, cánh diều, chân trời

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 KẾT NỐI TRI THỨC

Giáo án lịch sử 4 kết nối tri thức
Giáo án địa lí 4 kết nối tri thức
Giáo án lịch sử và địa lí 4 kết nối tri thức

Giáo án powerpoint lịch sử 4 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint địa lí 4 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint lịch sử và địa lí 4 kết nối tri thức

Giáo án lịch sử và địa lí 4 kết nối tri thức đủ cả năm
Giáo án điện tử lịch sử và địa lí 4 kết nối tri thức

Đề thi lịch sử và địa lí 4 kết nối tri thức
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử và địa lí 4 kết nối tri thức
File word đáp án lịch sử và địa lí 4 kết nối tri thức

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Giáo án lịch sử 4 chân trời sáng tạo
Giáo án địa lí 4 chân trời sáng tạo
Giáo án lịch sử và địa lí 4 chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint lịch sử 4 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint địa lí 4 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint lịch sử và địa lí 4 chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử lịch sử và địa lí 4 chân trời sáng tạo
Giáo án lịch sử và địa lí 4 chân trời sáng tạo đủ cả năm

Đề thi lịch sử và địa lí 4 chân trời sáng tạo
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử và địa lí 4 chân trời sáng tạo
File word đáp án lịch sử và địa lí 4 chân trời sáng tạo

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 CÁNH DIỀU

Giáo án lịch sử 4 cánh diều
Giáo án địa lí 4 cánh diều
Giáo án lịch sử và địa lí 4 cánh diều

Giáo án powerpoint địa lí 4 cánh diều
Giáo án powerpoint lịch sử 4 cánh diều
Giáo án powerpoint lịch sử và địa lí 4 cánh diều

Giáo án lịch sử và địa lí 4 cánh diều đủ cả năm
Giáo án điện tử lịch sử và địa lí 4 cánh diều

Đề thi lịch sử và địa lí 4 cánh diều
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử và địa lí 4 cánh diều
File word đáp án lịch sử và địa lí 4 cánh diều

Chat hỗ trợ
Chat ngay